UncategorizedCo daje karta stałego pobytu i jak ją uzyskać?
polski paszport

Co daje karta stałego pobytu i jak ją uzyskać?

Każdy cudzoziemiec, który chce podjąć pracę na terytorium Polski, musi zalegalizować swój pobyt. Może to zrobić, ubiegając się np. o pobyt stały. Przy uzyskaniu karty stałego pobytu ma możliwość legalnej pracy w Polsce przez czas nieoznaczony. I choć sama karta ma okres ważności określony na 10 lat, po upływie tego czasu cudzoziemiec nie musi ponownie ubiegać się o pobyt stały. W takiej sytuacji konieczna okazuje się jedynie wymiana karty pobytu na nową.

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać kartę stałego pobytu?

Zezwolenie na pobyt stały mogą uzyskać cudzoziemcy, którzy przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywali nieprzerwanie na terytorium Polski przez okres co najmniej 5 lat na podstawie statusu uchodźcy lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Możliwość otrzymania karty stałego pobytu mają też m.in. cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce przez okres co najmniej 4 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Oprócz nich pobyt stały może zostać udzielony m.in.:

  • małoletnim dzieciom cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
  • małżonkom obywateli RP,
  • osobom o polskim pochodzeniu,
  • posiadaczom Karty Polaka.

Jak wygląda droga do uzyskania karty stałego pobytu?

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały, należy spełniać wyżej wymienione warunki, a także złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Do dokumentu należy dołączyć m.in. kserokopie paszportu, cztery zdjęcia oraz dowód dokonania opłaty skarbowej. Niezbędny do okazania będzie też oryginalny paszport. Dokumenty w urzędzie trzeba złożyć osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty. Tam też zostaną od cudzoziemca pobrane odciski palców. Po wypełnieniu wszelkich formalności urząd ma około 6. miesięcy na wydanie decyzji.