COVID-19Szczególne rozwiązania COVID 19

Szczególne rozwiązania COVID 19

Nadal obowiązują przepisy dot. COVID 19, jednakże lada dzień ten stan może zostać odwołany!!!!!! 

Jeżeli ostatni dzień twojego pobytu na podstawie wizy krajowej przypada w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłodzoznego w związku z zakażeniem wirusem SARS CoV – 2, okres pobytu na podstwaie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obwiązywał jako ostatni.

Nie dot. ob. Ukrainy którzy wjechali na terytorium RP od 24.02.2022 r.