Zezwolenie na pracęJak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce?
urzędnik

Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce?

W Polsce coraz więcej firm zatrudnia cudzoziemców. W związku z tym dla wielu pracodawców niezwykle istotna staje się kwestia legalizacji pobytu swoich pracowników spoza granic Unii Europejskiej.

Kiedy cudzoziemiec może legalnie pracować w Polsce?

Legalna praca cudzoziemca na terytorium Polski jest możliwa, gdy spełnione zostaną określone wymogi prawne. Przede wszystkim, osoba taka musi posiadać ważne zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, które uprawnia jej do podjęcia pracy na terenie kraju. Ważną rolę odgrywa posiadanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy, która umożliwia legalny pobyt i pracę w Polsce. Ponadto, niezbędne jest również uzyskanie zezwolenia na pracę albo wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Warto dodać, że istnieją pewne wyjątki dla obywateli niektórych państw oraz specjalne uregulowania dotyczące cudzoziemców pracujących na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce?

Przedłużenie legalności pobytu pracownika w Polsce związane jest z kilkoma czynnościami, które należy wykonać odpowiednio wcześnie przed upływem ważności dotychczasowego zezwolenia na pobyt lub wizy.

Pracodawca powinien najpierw sprawdzić, czy istnieją przesłanki do przedłużenia zezwolenia na pracę, czyli czy firma nadal chce zatrudniać danego pracownika i czy spełnia on wymagane warunki. Jeśli tak, to należy wystąpić do właściwego urzędu wojewódzkiego z wnioskiem o uzyskanie nowego zezwolenia na pracę. Następnie pracownik musi złożyć wniosek o przedłużenie pobytu czasowego w Polsce, załączając do niego udokumentowanie przebiegu legalnej pracy oraz nowe zezwolenie na pracę. Warto pamiętać, że wniosek taki powinien być złożony nie później niż na 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego zezwolenia.

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce może być procesem skomplikowanym, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji pracy.